Centrum Integracji Społecznej w Poraju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2019

 

Centrum Integracji Społecznej stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Z dniem 01.01.2019 r. projekt został kontynuowany pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja"

Wnioskodawca Projektu: Stowarzyszenia Marina Poraj

Partner projektu: Gmina Poraj

Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej w Poraju

 

Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 01.01.2019 - 31.12.2022 r.

 
Wartość całkowita projektu: 4 277 038,26 pln
 
Wartość dofinansowania: 4 063 186,35 pln
 
 

Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Projekt zakłada reintegrację społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Poraju osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu naszej gminy w okresie 2 stycznia 2011 - 31 grudnia 2018 r., czyli osoby wyłonione w procesie rekrutacji zostaną objęte zatrudnieniem socjalnym maksymalnie do końca 2018 r. Taka forma aktywizacji oznacza, że osoby te nadal pozostają bezrobotnymi, a zasiłek dla nich (jako formę wynagrodzenia za uczestnictwo w warsztatach i kursach w CIS) wypłaca im bezpośrednio Urząd Pracy. W chwili obecnej CIS ma 29 uczestników, ale docelowo przez cały okres realizacji projektu w warsztatach uczestniczyć będą 64 osoby.

W tym okresie wezmą udział w licznych zaplanowanych działaniach w CIS, m.in. w spotkaniach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, radcą prawnym oraz specjalistą ds. reintegracji społecznej, rozmaitych szkoleniach i kursach. Będą także brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej w pracowniach: ogrodniczej, stolarskiej, artystycznej i budowlanej.

Reintegracja przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i będzie odbywa się poprzez zajęcia w pracowniach oraz przez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reintegracja społeczna przyczyni się do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu w społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i życiu rodzinnym i będzie się odbywać poprzez m.in. zajęcia z komunikacji, budowania relacji, współdziałania w społeczności lokalnej. Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem.