Kursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2020

Ponadto w ramach działalności CIS w Poraju zaplanowano również 20 staży dla uczestników, którzy otrzymają stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku. Staż jest praktyczną formą nauki zawodu lub przyuczeniem do pracy dorosłych mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

W ramach działań Centrum Integracji Społecznej w Poraju zaplanowano przeprowadzenie 50 kursów podwyższających kwalifikacje niezbędne na rynku pracy i wykonywania w przyszłości zawodu zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami zawodowymi.

Kursy mają na celu podnieść kompetencje zawodowe uczestnika. Każdy kurs będzie się kończyć egzaminem. Do kursu zostaną zakwalifikowane osoby, które wykazały największą motywację do zmiany swojego statusu społecznego. 

Oceny dokonywać będą: doradca zawodowy, osoba prowadząca zajęcia z reintegracji społecznej oraz instruktor zawodu.

O przyznaniu kursu zadecyduje również sytuacja społeczno-ekonomiczna danego uczestnika.

Dodatkowo każdy uczestnik biorący udział w szkoleniach zawodowych będzie miał zapewnione środki pokrywające koszty dojazdu na kurs i egzamin.