Zatrudnienie subsydiowane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2020

Nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem subsydiowanym oraz doposażenia stanowiska pracy dla projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja” nr RPSL.09.01.05-24-0587/18-002

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , osi priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja,

poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs 

Okres realizacji projektu od 1.01.2019 do 31.12.2022 r. 

Beneficjent projektu - Stowarzyszenie Marina Poraj ogłasza nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem subsydiowanym dla uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja”

W ramach projektu przewidziano organizację subsydiowanego zatrudnienia dla co najmniej 8 Uczestników/czek projektu w połączeniu z wyposażeniem/doposażeniem stanowiska pracy.

Nabór wniosków wraz z załącznikami będzie trwać do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

W ramach projektu pomoc udzielana na subsydiowanie zatrudnienia i doposażenie stanowiska pracy stanowić będzie pomoc de minimis udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.07.2015 w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej  w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014–2020, przy czym wsparcie w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska udzielane będzie wyłącznie w powiązaniu z zatrudnieniem subsydiowanym.

Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcy działającemu we wszystkich sektorach,
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/20136.

Wnioski należy składać do biura projektu - Centrum Integracji Społecznej w Poraju, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj w godzinach pracy.

W załączniku dokumenty do pobrania.

Przydatne linki dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis

https://sudop.uokik.gov.pl/home

Aktualne wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php