Centrum Integracji Społecznej w Poraju

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Integracji Społecznej stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

 

Z dniem 01.01.2019 r. projekt został kontynuowany pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja"

Wnioskodawca Projektu: Stowarzyszenia Marina Poraj

Partner projektu: Gmina Poraj

Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej w Poraju

 

Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 01.01.2019 - 31.12.2022 r.

 
Wartość całkowita projektu: 4 277 038,26 pln
 
Wartość dofinansowania: 4 063 186,35 pln

 

 Zaplanowano realizację następujących działań: reintegracja społeczno-zawodowa w 3 pracowniach:
 
 • ogólnobudowlanej
 • ogrodniczo-porządkowej,
 • pocztowej/doręczycielskiej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ZAKOŃCZONY* Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 02.01.2017 - 31.12.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Integracji Społecznej stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 02.01.2017 - 31.12.2018 r.

Wartość całkowita projektu: 2 596 745,54 pln

Wartość dofinansowania: 2 466 908,26 pln

  

 Zaplanowano realizację następujących działań: reintegracja społeczno-zawodowa w 4 pracowniach:

 • artystycznej
 • budowlanej,
 • stolarskiej
 • ogrodniczej.

Reintegracja przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i będzie odbywa się poprzez zajęcia w pracowniach oraz przez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reintegracja społeczna przyczyni się do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu w społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i życiu rodzinnym i będzie się odbywać poprzez m.in. zajęcia z komunikacji, budowania relacji, współdziałania w społeczności lokalnej. Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem.

 

Centrum Integracji Społecznej w Poraju powstało w 2017 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Poraj nieposiadającą osobowości prawnej. Na jego utworzenie Gmina Poraj wraz z partnerem Stowarzyszeniem Marina Poraj pozyskały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w wysokości 2.466.908,26 zł, co pokrywa 100% kosztów funkcjonowania CIS.

Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Projekt zakłada reintegrację społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Poraju osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu naszej gminy w okresie 2 stycznia 2017 - 31 grudnia 2018 r., czyli osoby wyłonione w procesie rekrutacji zostaną objęte zatrudnieniem socjalnym maksymalnie do końca 2018 r. Taka forma aktywizacji oznacza, że osoby te nadal pozostają bezrobotnymi, a zasiłek dla nich (jako formę wynagrodzenia za uczestnictwo w warsztatach i kursach w CIS) wypłaca im bezpośrednio Urząd Pracy. W chwili obecnej CIS ma 29 uczestników, ale docelowo przez cały okres realizacji projektu w warsztatach uczestniczyć będą 64 osoby.

W tym okresie wezmą udział w licznych zaplanowanych działaniach w CIS, m.in. w spotkaniach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, radcą prawnym oraz specjalistą ds. reintegracji społecznej, rozmaitych szkoleniach i kursach. Będą także brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej w pracowniach: ogrodniczej, stolarskiej, artystycznej i budowlanej.

Reintegracja przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i będzie odbywa się poprzez zajęcia w pracowniach oraz przez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reintegracja społeczna przyczyni się do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu w społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i życiu rodzinnym i będzie się odbywać poprzez m.in. zajęcia z komunikacji, budowania relacji, współdziałania w społeczności lokalnej. Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Centrum Integracji Społecznej w Poraju
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
 
tel. 34 314 52 51 wew. 50
 
 
Godziny pracy :
 
Poniedziałek :     7:00 - 15:00
Wtorek:                 7:00 - 16:00
Środa:                    7:00 - 15:00
Czwartek:             7:00 - 15:00
Piątek:                   7:00 - 14:00
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZADANIA
 

Głównym zadaniem Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest odbudowa i podtrzymanie u osób wykluczonych społecznie zdolności do ponownego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Zadania Centrum Integracji Społecznej w Poraju są realizowane poprzez:

 • doradztwo zawodowe - nabywanie umiejętności społecznych i zawodowyc, motywowanie do dalszej pracy,
 • organizację warsztatów - kształcenie zdolności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 • nabywanie przez uczestników umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokojenia potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY

Zajęcia w pracowniach odbywać się będą pod okiem doświadczonych instruktorów zawodu, wspierających uczestników w nabywaniu nowych umiejętności.Grupa będzie otrzymywać świadczenie integracyjne wypłacane ze środków Funduszu Pracy oraz dla najbardziej aktywnych przewidziany jest dodatek motywacyjny.

Uczestnicy biorą udział w jednym z warsztatów odbywających się w pracowniach: 

 •  ARTYSTYCZNEJ

Wytwarzanie produktów unikatowych i indywidualnych. Warsztat rozwijający wyobraźnię uczestników oraz zdolności manualne i precyzję.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

 •  BUDOWLANEJ

Budowa, przebudowa, remonty i naprawy murów, tynków, izolacji pionowych i poziomych, wyrównywanie ubytków i szpachlowanie murów i ścian, wykonywania otworów drzwiowych,okiennych i technologicznych, likwidacji mostków termicznych w nadprożach drzwiowych i okiennych, montażu, naprawy i wymiany glazury, terakoty i płytek elewacyjnych, układaniu kostki brukarskiej.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

 • STOLARSKIEJ 

Obróbka drewna, budowa małej architektury drewnianej, domki, altany, ławki, budy dla psa.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

 • OGRODNICZEJ

Dbanie i utrzymywanie porządku na terenach zielonych.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

Każda grupa weźmie udział w następujących spotkaniach :

 • Edukacyjnym  na temat przedsiębiorczości społecznej- przeprowadzone przez doradców JOWES (zapoznanie uczestników z ekonomią społeczną, tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych),
 • Indywidualnym z doradcą zawodowym  - ustalenie profilu kompetencji zawodowych uczestnika, indywidualny program powrotu na rynek pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • Doradztwo prawne  - w zakresie rozwiązywania sytuacji osobistych związanych z prawem pracy, zadłużeniami, trudnościami finansowymi.
 • Aktywny pośrednik - wsparcie w powrocie na rynek pracy. Wyszukiwanie ofert pracy zgodnie z profilem kompetencji i umiejętnościami uczestnika, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych, samodzielnego wyszukiwania ofert pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURSY

W ramach działań Centrum Integracji Społecznej w Poraju zaplanowano przeprowadzenie 50 kursów podwyższających kwalifikacje niezbędne na rynku pracy i wykonywania w przyszłości zawodu zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami zawodowymi.

Kursy mają na celu podnieść kompetencje zawodowe uczestnika. Każdy kurs będzie się kończyć egzaminem. Do kursu zostaną zakwalifikowane osoby, które wykazały największą motywację do zmiany swojego statusu społecznego. 

Oceny dokonywać będą: doradca zawodowy, osoba prowadząca zajęcia z reintegracji społecznej oraz instruktor zawodu.

O przyznaniu kursu zadecyduje również sytuacja społeczno-ekonomiczna danego uczestnika.

Dodatkowo każdy uczestnik biorący udział w szkoleniach zawodowych będzie miał zapewnione środki pokrywające koszty dojazdu na kurs i egzamin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

STAŻE

Ponadto w ramach działalności CIS w Poraju zaplanowano również 20 staży dla uczestników, którzy otrzymają stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku. Staż jest praktyczną formą nauki zawodu lub przyuczeniem do pracy dorosłych mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Poraju zapraszamy do siedziby CIS przy Urzędzie Gminy w Poraju, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj (wejście dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, pok. nr 02) w godzinach pracy.

Należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju
 • numer konta bankowego.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------